Publication


HEPATO-GASTROENTEROLOGY 60, 125, 1217 - 1221 (2013).
Predictive Parameters of Intraoperative Blood Loss in Patients who Underwent Pancreatectomy

著者

Atsushi Nanashima , Takafumi Abo , Keiko Hamasaki , Kouki Wakata , Masaki Kunizaki , Kenjiro Nakao , Kenji Tanaka , Daisuke Fukuda , Toshiya Nagasaki , Kazuo Tou , Hiroaki Takeshita , Shigekazu Hidaka , Terumitsu Sawai , Takeshi Nagayasu

カテゴリ

学術論文