Publication


EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 42 (2013).
Identification of helicobacter pylori VacA in human lung and its effects on airway epithelial cells

著者

Nakashima Shota , Kakugawa Tomoyuki , Harada Tatsuhiko , Hara Shintaro , Sakamoto Noriho , Nakano Masayuki , Ishimatsu Yuji , Isomoto Hajime , Mukae Hiroshi , Kurazono Hisao , Hirayama Toshiya , Kohno Shigeru

カテゴリ

学術論文